BEYŞEHİR BELEDİYESİ
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu: Beyşehir Belediyesi
Hamidiye Mahallesi 40811. Sokak No: 9 42700
Beyşehir/KONYA

  İşbu Aydınlatma Metni, Beyşehir Belediye Başkanlığı yani “Belediye” tarafından Belediye’nin çalışan adayı, çalışan, potansiyel ürün veya hizmet alıcısı, sınav adayı, stajyer, tedarikçi yetkilisi, tedarikçi çalışanı, ürün veya hizmet alan kişi, veli / vasi / temsilci, ziyaretçi gibi kişi gruplarından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yani “Kanun” kapsamında kişisel verilerinin Belediye tarafından işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

  Kişisel verilerinizin işbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere “https://www.beysehir.bel.tr/” web adresinde yer alan Beyşehir Belediyesi Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metninden ulaşabilirsiniz.

  1. Veri Sorumlusu Kimliği
  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Hamidiye Mahallesi 40811. Sokak No: 9 42700 Beyşehir/KONYA adresinde Beyşehir Belediyesi tarafından aşağıda açıklanan kapsamda hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işlenebilecek, kaydedilebilecek, saklanabilecek, sınıflandırılabilecek, güncellenebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklanabilecek/aktarılabilecektir.

  2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
  Belediyemiz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5. Maddesinin 2. Fıkrasında ve 6. Maddenin 3. fıkrasında belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kişisel veriler işlemektedir. Belediyemiz kişisel verileri, bunlarla sınırlı olmamak üzere, çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep / şikayetlerin takibi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi, stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, ücret politikasının yürütülmesi, yatırım süreçlerinin yürütülmesi, yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi, denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi, performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlemektedir.

  3. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
  Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Belediye tarafından sunulan kamusal faaliyetlerin gerektirdiği yasal yükümlülükler ve icrası, Belediye tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Belediye tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Belediye‘nin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Belediye‘nin ve Belediye’yle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dâhilinde hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.

  4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
  Kişisel verileriniz, elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır. İşbu Aydınlatma Metninde belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir. Kişisel verileriniz, belediyecilik faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla belediyemizin meşru menfaatlerine yönelik hukuki sebebine dayalı olarak Beyşehir Belediyesi tarafından;
  • 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili sair kanun/mevzuatlar uyarınca onay ve/veya imzanızla tanzim edilen belediyecilik işlemlerine ilişkin tüm beyanname/bilgilendirme formları ve sair belgelerle,
  • Belediyemiz hizmet birimleri,
  • E-Belediye işlemleri,
  • Çağrı Merkezi, sosyal medya, kameralar gibi kanallar aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

  Kişisel verilerin işlenme amaçlarının hukuki sebepleri ise; 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, , 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu, 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu, 4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 2019/12 numaralı Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri Genelgesi başta olmak üzere ilgili diğer mevzuatlarda yer alan hükümlerdir.

  Bu bilgiler, faaliyetlerimizin yasalar çerçevesinde sunulabilmesi ve bu kapsamda belediyemizin kamusal nitelikteki hizmetlerini yürütebilmesi ve yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amaçlarıyla edinilmektedir.

  5. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Edilmesi
  Belediyemiz, kişisel verileri kişisel verilerin işlenmesi amacı doğrultusunda işleme amacıyla orantılı bir şekilde saklamaktadır. Kişisel veriler, işlenme amacının ve/veya sebebinin ortadan kalkmış olması durumunda ilgili mevzuatın gerektirdiği süre sonuna kadar saklanmaktadır. Kişisel verilerin işlenme amacı ve sebebi ortadan kalktığında yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerimizin temini için gerekli zamanaşımı süreleri tamamlandığında kişisel veriler imha edilecektir. Kamu hizmetinden kaynaklanan istisna kapsamındaki kişisel verilerin imha edilmesi ve anonim hale getirilmesi bağlı bulunduğu yasal mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

  6. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Kişisel Veri İşlenmesinde Açık Rıza Aranmayan Durumlar
  Aşağıda yer alan hallerden en az birinin bulunması durumunda kişisel verilerin Açık Rıza’nın bulunmadığı durumlarda da işlenmesi mümkün olacaktır.
  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
  • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  • Belediyemizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Belediyemizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
  • Ayrıca sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, Belediyemiz tarafından Açık Rıza aranmaksızın işlenebilecektir.

  7. İlgili Kişinin Hakları ve Başvuruya İlişkin Bilgilendirmeler
  Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Belediyemize iletmeniz durumunda belediyemiz talebin niteliğine göre talebi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak cevaplama sürecinin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, Kişisel verilerin korunması kurulu tarafından belirlenen tarifeye göre ücret talep edilebilecektir. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

  İlgili kişi olarak hak taleplerinizi, yazılı olarak veri sorumlusuna başvuru usul ve esasları tebliğine göre belediyemize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede belediyemize Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvuruların sağlıklı ve hızlı şekilde yönetilmesi için “https://www.beysehir.bel.tr/” web adresinde yer alan “KVKK Başvuru Formu“ belgesini kullanmanızı tavsiye ederiz. Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, formun imzalı bir nüshasını “Beyşehir Belediyesi 42700 Beyşehir/Konya/TÜRKİYE” adresinde bulunan Belediye’ye kimliğimi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletme yahut noter kanalıyla veya Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile iletilmesi gerekmektedir. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

  Veri sahibi başvuruları kural olarak ücretsiz olarak işleme alınmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen ücret tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılabilecektir. Belediye, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

Daha detaylı bilgi için KVKK Başvuru Formunu inceleyebilirsiniz.

iletisim@beysehir.bel.tr

Tüm hakları saklıdır. 2024 - Beyşehir Belediyesi